Oberta la convocatòria de l’Ajut de Suport a l’Autonomia en la Pròpia Llar

L’objectiu d’aquest Programa és contribuir al desenvolupament de les persones amb discapacitat en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com a la comunitat, i possibilitar-ne l’autonomia.

El Programa de suport a l’autonomia de la pròpia llar s’adreça a persones amb discapacitat física, psíquica i/o problemàtica social derivada de malaltia mental que volen viure soles, en parella o amb altres persones quan aquestes siguin beneficiàries del programa de suport o que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I o amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65 %, i que necessitin suport personal per al desenvolupament d’una vida autònoma, un màxim de quatre, i que requereixen un determinat suport per poder gestionar-se i ser més autònomes.

Les persones sordcegues que necessiten un suport diari a la llar però no la presència permanent d’una persona cuidadora també poden ser beneficiàries d’aquest Programa.

 

IMG_6075

 

 

La gestió d’aquest Programa es porta des dels Serveis Territorials del Departament de Benestar Social i Família i, segons l’ordre de creació d’aquest Programa, es tracta d’ajudes que s’adrecen a persones físiques i que s’atorguen a la persona beneficiària.

 

 

 

Que fa ASPID com entitat col·laboradora acreditada?

A partir d’un programa individualitzat dissenyat conjuntament amb les persones beneficiàries d’aquest ajut, es valora en quines àrees necessiten suport, com la comunicació, l’autocura, la gestió de la llar, les habilitats socials, l’ús de la comunitat, l’autodirecció, la salut, les competències acadèmiques, l’oci o el treball.

D’aquesta manera, se’ls ofereix un suport ajustat a les seves necessitats per aconseguir una millora en les capacitats i habilitats.

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és del 18 de juliol al 17 de setembre de 2018.

Si estàs interessat/da en sol·licitar aquest ajut o vols rebre més informació no dubtis en posar-te en contacte amb l’Oficina de Vida Independent de ASPID. al telèfon 973228980 o al e-mail mgomez@aspid.cat. 

Publicat dins de Uncategorized

Subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial per a l’any 2018.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha fet pública la convocatòria de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial per a l’any 2018, a la qual destinaran inicialment 8,8 milions d’euros. Aquesta dotació és ampliable en funció de les sol·licituds i la disponibilitat pressupostària. En la convocatòria de l’any passat, un cop ateses totes les peticions, els ajuts van ascendir a 4,6 milions d’euros.

skyscraper-73860_960_720Poden accedir a aquestes subvencions les comunitats de propietaris, els propietaris d’edificis d’habitatges i  les societats cooperatives formades de manera agrupada per propietaris d’habitatges o d’edificis.  Com a novetat, aquest any també hi poden accedir les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis i les empreses de serveis energètics per a les actuacions per millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat.

Per poder accedir a l’ajut, els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i  prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l’informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE). Aquest informe s’ha d’haver presentat davant l’organisme competent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar el Certificat d’Aptitud de l’Edifici en un màxim de quatre mesos des de la seva emissió i sempre amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció.

Millores en la sostenibilitat i l’eficiència energètica dels edificis

La tipologia d’ajuts subvencionables en la convocatòria 2018 inclou els destinats a la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat; els destinats a la conservació i els destinats a la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

Són subvencionables com a millores d’eficiència energètica i sostenibilitat les següents actuacions:

 • Les que  milloren l’envolupant tèrmica de l’edifici.
 • La instal·lació de nous sistemes de calefacció, refrigeració, producció d’aigua calenta sanitària(ACS).
 • La instal·lació d’equips de generació o que permetin la utilització d’energies renovables (energia solar fotovoltaica, biomassa o geotèrmia).
 • La millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions comunes d’ascensors i il·luminació, de l’edifici o de la parcel·la.
 • La millora de les instal·lacions de subministrament i instal·lació de mecanismes que afavoreixin l’estalvi d’aigua.
 • La millora o condicionament d’instal·lacions per a l’adequada recollida i separació dels residus domèstics.
 • Les actuacions que millorin el compliment dels paràmetres de protecció al soroll.
 • Les actuacions que fomentin la mobilitat sostenible en els serveis i instal·lacions comunes dels edificis o urbanitzacions, com ara la instal·lació dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics als aparcaments o l’adequació de zones i instal·lacions d’aparcaments de bicicletes.
 • Les instal·lacions de façanes o cobertes vegetals.
 • La instal·lació de sistemes de domòtica i/o sensorials

Són subvencionables com a ajuts a la conservació les actuacions següents:

 • Les obres de conservació relatives als fonaments, l’estructura horitzontal i vertical, incloent-hi els cantells de balcons i voladissos si afecten els seus elements estructurals, i les instal·lacions d’electricitat, fontaneria i sanejament existents a l’edifici.
 • Obres de conservació relatives a les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, incloent-hi els treballs d’eliminació d’amiant, que comportin una modificació de la secció constructiva del tancament original de l’element a rehabilitar que conforma l’envolupant de l’edifici amb actuacions de millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb la finalitat de garantir l’estanqueïtat, l’aïllament i la seva estabilitat en compliment dels requisits bàsics de seguretat i habitabilitat.

Són subvencionables com a ajuts per millorar la seguretat i l’accessibilitat les següents obres:

 • La instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes o altres dispositius d’accessibilitat, incloent-hi els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial o intel·lectual, així com la seva adaptació, una vegada instal·lats, a la normativa sectorial corresponent.
 • La instal·lació d’elements d’informació o d’avís, com senyals lluminosos o sonors que permetin l’orientació en la utilització de les escales i els ascensors.
 • La instal·lació d’elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior, com videoporters i anàlegs.
 • La instal·lació domòtica i d’altres avenços tecnològics per afavorir l’autonomia de les persones grans o amb discapacitat.
 • Qualsevol intervenció que millori el compliment dels paràmetres establerts al document bàsic del CTE DB-SUA, seguretat d’utilització i accessibilitat.

Enguany, per aquesta tipologia d’ajuts no és requisit imprescindible que l’edifici tingui cap antiguitat.

Fins a 14.000 euros per habitatge

Si les actuacions que es fan són per millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat  poden rebre un  40% del pressupost protegible, amb un màxim de 3.000 euros per habitatge.

Les actuacions de conservació dels fonaments, estructura i instal·lacions poden rebre un 40% de subvenció del pressupost amb un màxim de 3.000 euros per habitatge.

Les actuacions de conservació de les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeresrebran un  30% del pressupost amb un màxim de 3.000 euros per habitatge.

Les actuacions per a la millora de la seguretat d’utilització i per  a l’accessibilitat també rebran el 40% del pressupost protegible amb un màxim de 4.000 euros per habitatge.

Les obres dins un mateix habitatge poden incloure diversos tipus d’actuació i els ajuts poden arribar a sumar fins a 14.000 euros.

Per a més informació accedeixi al següent link RESOLUCIÓ TES/1364/2018, de 20 de juny

o posis en contacte amb Maria José Gómez al telèfon 973228980; o al e-mail mgomez@aspid.cat.

Publicat dins de Uncategorized

Prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)

Descripció:

Aquesta prestació té per objecte co

ntribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

Tipologia dels ajuts:

AJUTS PUA (2)

Ajuts per a mobilitat i transport 

Ajuts per a mobilitat :

–   Obtenció o reconversió del permís de conduir

–    Adaptació de vehicle

Ajuts per a transport per assistir a determinats serveis:

–    Atenció precoç
–    Ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres autoritzats per a alumnes més grans de 16 anys

Ajuts per a l’autonomia personal i la comunicació per discapacitat física, auditiva o visual.

Tots estan subjectes a disponibilitat pressupostària anual.

Qui hi pot accedir:

Poden ser beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits establerts.

Contacte:

Presentar la sol’licitud a qualsevol:
· Oficines d’Atenció Ciutadana del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
· Oficina d’Afers Socials i Famílies.

El termini per a presentar les sol’licituds finalitza el 16 d’agost del 2018.

Per a més informació contacteu amb Maria José Gómez: mgomez@aspid.cat o al 973228980

Web:

Prestació PUA 2018

Publicat dins de Uncategorized

Oberta la convocatòria d’ajuts per al lloguer d’habitatges

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert una nova convocatòria d’ajuts per al pagament del lloguer a la qual s’hi poden acollir les persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual.

lloguer

 

 

El termini de presentació de sol·licitud finalitza el 29 de juny de 2018.

 

 

Requisits:

 • Acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han d’ésser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones catalanes retornades que compleixin els requisits establerts a la Llei 25/2002, de 25 de novembre.
 • Estar en risc d’exclusió social i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 1,5 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), ponderat segons nombre de membres i zona geogràfica.
 • No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a 400 euros a la demarcació de Lleida.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o del sotsarrendament en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, ingrés en compte o rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.

L’import mensual de la prestació és d’un màxim de 200 euros i d’un mínim de 20 euros, quan el resultat dels càlculs que determinen l’import sigui inferior a aquesta quantitat. La convocatòria estableix el preu màxim que pot tenir el lloguer objecte de subvenció i els màxims de renda familiar que ha de tenir la unitat econòmica de convivència per poder gaudir d’aquest ajut. En aquest sentit, per als habitatges de la demarcació de Lleida son 400 euros mensuals.

On es pot sol·licitar?

Es podran sol·licitar a les borses de mediació per al lloguer social i a les Oficines locals d’habitatge.  En cas que la vostra població no hi hagi cap oficina local d’habitatge, ni d’àmbit municipal ni comarcal,  podeu adreçar-vos a les diferents seus territorials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Per a més informació contacteu amb Mª José Gómez al tele`fon 973228980 o al correu electrònic mgomez@aspid.cat

 

Publicat dins de Uncategorized

Adaptat a persones amb mobilitat reduïda El camí de la Mollera d’Escalarre, al Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Amb l’arribada de la primavera i el desgel, el Parc Natural de l’Alt Pirineu ha estrenat la millora de l’accessibilitat del camí de la Mollera d’Escalarre, situat a l’oest d’aquest aiguamoll, entre la Guingueta d’Àneu i Esterri d’Àneu. Els treballs de condicionament d’aquest encaminament han consistit en l’eixamplament, anivellament i millora de la seguretat al llarg de 220 metres de longitud, fent-lo accessible a persones amb mobilitat reduïda.

Foto 1 L’actuació ha comptat amb el suport de personal de Forestal Catalana, i s’ha finançat en el marc del conveni de col·laboració entre la Generalitat i l’Obra Social ‘la Caixa’, dins del programa d’actuacions en matèria de recerca, salut i medi ambient en espais naturals protegits.

Per a més informació accediu al següent link:

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/305757/ca/cami-mollera-descalarre-parc-natural-lalt-pirineu-adaptat-persones-mobilitat-reduida.do

 

Publicat dins de Uncategorized