Oberta la convocatòria per sol·licitar la Subvenció per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial.

Són subvencions destinades a rehabilitar  els elements comuns dels edificis de tipologia  residencial, amb la finalitat de fomentar  la millora de l’eficiència energètica  i la sostenibilitat , la conservació , i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

Poden accedir a les subvencions:

  • Les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes  o comunitats de propietaris i els propietaris únics d’edificis d’habitatges i els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera. 
  • Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.

Els edificis han de complir els següents criteris d’antiguitat:

  • Per a les actuacions de conservació dels fonaments, estructura, instal·lacions existents ,definides a la base 2.1.a) de la línia 2, els edificis han d’haver estat construïts o acabats abans de l’any 1996.
  • Per a les actuacions de conservació de l’envolupant (cobertes, terrats, façanes ,patis i mitgeres ) definides a la base 2.1.b) de la línia 2 i per a les actuacions de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat de la línia 1, els edificis han d’haver estat construïts o acabats abans de l’any 2007.
  • Per a les actuacions per a la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat, definides a la base 2.2 de la línia 2, no es requereix el requisit d’antiguitat.

El 70 % de la superfície construïda sobre rasant de l’edifici, com a mínim, ha d’estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si aquesta és d’ús diferent a habitatge.

Un mínim del 50 % d’aquests habitatges han de ser el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment. En el cas d’habitatges unifamiliars han de ser el domicili habitual i permanent en el moment de sol·licitar la subvenció.

Inspecció tècnica prèvia

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d’ajuts, de l’informe d’avaluació de l’edifici  amb els següents documents:

L’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE) s‘ha d’haver presentat davant l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar el certificat d’aptitud de l’edifici abans de presentar la sol·licitud de subvenció. 

  • Perquè es considerin vàlids els IITE elaborats a l’empara del Decret 187/2010, de 23 de novembre, s’han d’haver presentat davant de l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya i haver estat admesos i resolts amb el certificat d’aptitud d’apte i vigent.
  • Perquè es considerin vàlids els IITE elaborats a l’empara del Decret 67/2015, de 5 de maig, s’han d’haver presentat davant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en un termini màxim de quatre mesos des que es van emetre i sempre amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud. 

El certificat d’eficiència energètica de l’edifici (CEE) diligenciat per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN),amb l’etiqueta energètica corresponent

Les obres s’han de començar en un termini màxim de 8 mesos des de la data de notificació de la resolució de la subvenció.

El termini de presentació és del 8 de juny al 20 de setembre de 2019

Per a més informació contacteu amb l’Oficina de vida independent al e-mail mgomez@aspid.cat o al telèfon 973228980.

Publicat dins de Uncategorized

Oberta la convocatòria per a la subvenció per rehabilitar els edificis de tipologia residencial dels barris del parc públic d’habitatges.

Són subvencions per a obres per garantir la seguretat estructural i la  millora  de la seguretat d’ utilització i de l’accessibilitat dels barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Actuacions subvencionables

Es consideren actuacions subvencionables totes les que es recullen en les bases de la convocatòria,  i que tenen com a finalitat garantir la seguretat estructural i la millora de la seguretat d’utilització i l’accessibilitat de l’edifici i compleixin el següent  :

  • Per a les obres per garantir la seguretat estructural, el resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE) ha de ser amb deficiències importants, greus o molt greus
  • Per a les obres per la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat el resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE) pot ser amb deficiències o sense.

El termini de presentació de sol·licituds és del 15 de juny al 20 de setembre de 2019.

Per a més informació contacteu amb l’Oficina de vida independent al e-mail mgomez@aspid.cat o al telèfon 973228980.

Publicat dins de Uncategorized

Oberta la convocatòria per sol·licitar les ajudes d’atenció social per a persones amb discapacitat (PUA)

S’ha obert la convocatòria per demanar les ajudes d’atenció social per a persones amb discapacitat (PUA), Aquest programa té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la seva integració social.

1.- Tipologia de les ajudes:

1.1- Mobilitat i transport.

a) Obtenció o reconversió del permís de conduir

b) Adaptació de vehicle

1.2.- L’autonomia personal i la comunicació.

a)  Productes de suport per a persones amb discapacitat visual / auditiva.

 b) Productes de suport per a persones amb discapacitat física, intel·lectual o mental:

Dormitori / higiene personal i activitats de la vida diària / Transferències / Mobilitat Posicionament / Comunicació / Accessibilitat.

c) Prestació econòmica per a persones usuàries d’un gos d’assistència.

2.- Qui ho pot demanar.

Persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que reuneixin les condicions i els requisits que s’especifiquen en l’ordre TSF/141/2016, de 27 de maig. Si la persona beneficiària té 65 anys o més, cal acreditar que la condició de persona amb disminució es va instaurar abans de complir els 65 anys.

3.- Termini  de la sol·licitud.

Del 18 de juny fins al 19 d’agost

Per a més informació contacteu amb nosaltres:

Maria José Gómez

Treballadora social de Serveis per l’Autonomia Personal

Tel. 973228980

e-mail: mgomez@aspid.cat

Publicat dins de Uncategorized

La Generalitat obre el termini per sol·licitar subvencions per fer obres d’arranjament a l’interior dels habitatges on hi visquin persones grans.

La Generalitat ha obert el termini per sol·licitar subvencions per fer obres a l’interior d’habitatges on hi visquin persones grans.

Els ajuts cobreixen el 100% de les despeses de les obres, amb un límit de 3.000 euros. El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 28 de juny de 2019.

Va dirigit a unitats de convivència que algun dels seus membres sigui una persona de 65 anys o més, que visqui a l’habitatge objecte de l’arranjament. La persona sol·licitant ha de ser el propietari, usufructuari o arrendatari i, ni aquesta ni cap dels membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi.

Si esteu interessats en fer la sol·licitud o demanar més informació contacteu amb l’Oficina de Vida Independent (OVI) al telèfon de ASPID 973228980; o al correu mgomez@aspid.cat

Publicat dins de Uncategorized

La Paeria obre una nova convocatòria d’ajudes a la rehabilitació d’edificis i a la millora de l’accessibilitat dels immobles i habitatges per raó de discapacitat

Font: Paeria.cat

Aquesta convocatòria també incorpora ajuts per a la millora de l’accessibilitat d’edificis i habitatges de tota la ciutat per raó de discapacitat.

L’Ajuntament de Lleida obrirà en els propers dies una nova convocatòria d’ajudes a la rehabilitació d’edificis (Rehab+ 2019) en l’àmbit del Centre Històric i dels nuclis antics de Magraners, Bordeta, Cappont, Secà de Sant Pere, Balàfia, Pardinyes i Mariola. Per primera vegada i com a gran novetat, les ajudes també es fan extensibles a edificis dels nuclis antics de Sucs, Raïmat i Llívia, dels polígons d’habitatges històrics, així com a immobles i habitatges del conjunt de la ciutat on es vulgui millorar l’accessibilitat per raó de discapacitat.

L’objectiu de les subvencions és millorar el manteniment i les condicions de seguretat, salubritat, ornament públic, habitabilitat, accessibilitat, sostenibilitat i ecoeficiència, a l’efecte d’evitar situacions de risc per a la salut i la seguretat de les persones o béns, i de desocupació permanent dels habitatges.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria van adreçades a les persones físiques o jurdíques, comunitats de propietaris, comunitats de béns o qualsevol altre règim de propietat, amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació del parc d’edificis i habitatges, amb especial atenció a les obres de millora de l’accessibilitat i facilitar el desenvolupament digne i adequat de les persones amb discapacitat i contribuir en les despeses ocasionades per les actuacions d’adaptació destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal, tant en les zones que serveixen de passada necessària entre la via pública i la finca urbana -escales, ascensors, passadissos, portals o qualsevol altre element arquitectònic- com en l’interior dels habitatges -cuines i banys, enderrocs, eixamplament o adequació de portes i passadissos, entre altres-.

Són actuacions objecte d’ajut /o/ es podrà sol·licitar ajuts per les obres de manteniment, conservació i rehabilitació necessàries per esmenar les possibles deficiències detectades en les inspeccions tècniques d’edificis (ITE), referides a elements comuns dels immobles, a la millora de la sostenibilitat i l’ecoeficiència dels edificis, a l’assoliment d’una millor adequació a les condicions bàsiques d’accessibilitat universal i al compliment de les condicions mínimes d’habitabilitat. Així, seran susceptibles d’ajudes les obres que es duguin a terme en els paraments exteriors de l’edifici (cobertes, façanes i parets mitgeres), en el sistema estructural (fonaments, murs de contenció, estructura vertical, forjats horitzontals i escales) i en el sistema d’instal·lacions (xarxa de sanejament, instal·lació d’aigua, electricitat, gas i els ascensors).

Per a més informació contacteu amb l’Oficina de Vida Independent de ASPID; a mgomez@aspid.cat, o al telèfon 973228980

Publicat dins de Uncategorized