L’OFICINA DE VIDA INDEPENDENT D’ASPID OFEREIX ELS SEUS SERVEIS A FESALUT

La previsió d’ASPID i FeSalut és fer unes 80 atencions anuals

Es tracta d’un servei d’informació, orientació i acompanyament personal destinat a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o dependència.

L’associació ASPID i la Federació d’Entitats de la Salut de Lleida (FeSalut) han signat aquest matí un conveni de col·laboració per a l’adhesió d’aquesta entitat a la Xarxa d’Entitats ProVida Independent, creada en el marc del CRAPVI (Centre Recursos per a l’Autonomia Personal, la Prevenció de la Dependència i la Vida Independent) i amb l’objectiu d’apropar i facilitar els serveis oferts en el programa als socis de FeSalut, com també impulsar en un futur estratègies conjuntes per promocionar la qualitat de vida, l’autonomia personal i la vida independent entre les persones amb discapacitat, dependència o necessita de suport de les terres de Lleida. La signatura de l’acord ha anat a càrrec de la presidenta de FeSalut, Carme Monsó, i la presidenta d’ASPID, Bibiana Bendicho.

Segons s’estipula en el conveni, amb caràcter periòdic els serveis de l’Oficina de Vida Independent d’ASPID, projecte emmarcat dins del programa CRAPVI, es prestaran a la seu de FeSalut – GSS (Gestió Serveis Sanitaris) per tal que els socis i els membres d’aquesta entitat puguin rebre els serveis de treball social consistents en la informació, l’orientació i l’assessorament en l’àmbit d’ajuts, subvencions, recursos socials i/o sanitaris, tràmits i gestions que puguin ser un suport per afavorir l’autonomia personal i/o la vida independent de les persones i/o les famílies. També s’inclouen els serveis d’orientació i suport en el projecte de vida independent.

Continua llegint

Publicat dins de Uncategorized

Oberta la convocatòria de subvencions per a l’adaptació de plataformes elevadores

La Generalitat de Catalunya ha obert el termini de sol·licitud de les subvencions per a l’adaptació de plataformes elevadores. Aquest ajut econòmic està dirigit a famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica i que, entre els seus membres,  hi hagi una persona amb mobilitat reduïda, que tinguin instal·lada a la seva llar habitual una plataforma elevadora per al desenvolupament de la vida quotidiana que calgui adaptar i/o reformar. Un dels requisits és que aquesta plataforma elevadora i/o ascensor (de velocitat inferior a 0,15 m/s) hagi estat instal·lat a la seva llar abans de 2010.

lift-264092_1920

 

El termini per presentar la sol·licitud és del 21 de juliol  al 30 de setembre de 2018 o fins exhaurir pressupost.

 

 

Si és el teu cas i estàs interessat/ada en sol·licitar aquest ajut o vols rebre més informació, no dubtis en posar-te en contacte amb la Oficina de Vida Independent d’ASPID (Mª José Gómez) a través del 973 22 89 80 o bé a mgomez@aspid.cat

 

Publicat dins de Uncategorized

OBERTA LA CONVOCATÒRIA DE TRANSPORT ADAPTAT A LA CIUTAT DE LLEIDA

ASPID087Aquesta convocatòria està dirigida a persones físiques amb problemes de mobilitat, empadronades a la ciutat de Lleida, que tinguin dificultats per a fer front a despeses relacionades amb el transport adaptat. L’ajut, té com a objectiu col·laborar en el transport adaptat a la ciutat de Lleida, de persones amb problemes de mobilitat, per tal de facilitar prioritàriament el seu accés als serveis socials d’atenció especialitzada així com afavorir la seva integració en l’entorn, de la ciutat de Lleida.

Si és el teu cas i estàs interessat/ada en sol·licitar aquest ajut o vols rebre més informació, no dubtis en posar-te en contacte amb la Oficina de Vida Independent d’ASPID (Mª José Gómez) a través del 973 22 89 80 o bé a mgomez@aspid.cat

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és del 21 d’agost de 2018 al 20 de setembre de 2018.

Publicat dins de Uncategorized

Oberta la convocatòria de l’Ajut de Suport a l’Autonomia en la Pròpia Llar

L’objectiu d’aquest Programa és contribuir al desenvolupament de les persones amb discapacitat en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com a la comunitat, i possibilitar-ne l’autonomia.

El Programa de suport a l’autonomia de la pròpia llar s’adreça a persones amb discapacitat física, psíquica i/o problemàtica social derivada de malaltia mental que volen viure soles, en parella o amb altres persones quan aquestes siguin beneficiàries del programa de suport o que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I o amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65 %, i que necessitin suport personal per al desenvolupament d’una vida autònoma, un màxim de quatre, i que requereixen un determinat suport per poder gestionar-se i ser més autònomes.

Les persones sordcegues que necessiten un suport diari a la llar però no la presència permanent d’una persona cuidadora també poden ser beneficiàries d’aquest Programa.

 

IMG_6075

 

 

La gestió d’aquest Programa es porta des dels Serveis Territorials del Departament de Benestar Social i Família i, segons l’ordre de creació d’aquest Programa, es tracta d’ajudes que s’adrecen a persones físiques i que s’atorguen a la persona beneficiària.

 

 

 

Que fa ASPID com entitat col·laboradora acreditada?

A partir d’un programa individualitzat dissenyat conjuntament amb les persones beneficiàries d’aquest ajut, es valora en quines àrees necessiten suport, com la comunicació, l’autocura, la gestió de la llar, les habilitats socials, l’ús de la comunitat, l’autodirecció, la salut, les competències acadèmiques, l’oci o el treball.

D’aquesta manera, se’ls ofereix un suport ajustat a les seves necessitats per aconseguir una millora en les capacitats i habilitats.

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és del 18 de juliol al 17 de setembre de 2018.

Si estàs interessat/da en sol·licitar aquest ajut o vols rebre més informació no dubtis en posar-te en contacte amb l’Oficina de Vida Independent de ASPID. al telèfon 973228980 o al e-mail mgomez@aspid.cat. 

Publicat dins de Uncategorized

Subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial per a l’any 2018.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha fet pública la convocatòria de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial per a l’any 2018, a la qual destinaran inicialment 8,8 milions d’euros. Aquesta dotació és ampliable en funció de les sol·licituds i la disponibilitat pressupostària. En la convocatòria de l’any passat, un cop ateses totes les peticions, els ajuts van ascendir a 4,6 milions d’euros.

skyscraper-73860_960_720Poden accedir a aquestes subvencions les comunitats de propietaris, els propietaris d’edificis d’habitatges i  les societats cooperatives formades de manera agrupada per propietaris d’habitatges o d’edificis.  Com a novetat, aquest any també hi poden accedir les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis i les empreses de serveis energètics per a les actuacions per millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat.

Per poder accedir a l’ajut, els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i  prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l’informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE). Aquest informe s’ha d’haver presentat davant l’organisme competent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar el Certificat d’Aptitud de l’Edifici en un màxim de quatre mesos des de la seva emissió i sempre amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció.

Millores en la sostenibilitat i l’eficiència energètica dels edificis

La tipologia d’ajuts subvencionables en la convocatòria 2018 inclou els destinats a la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat; els destinats a la conservació i els destinats a la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

Són subvencionables com a millores d’eficiència energètica i sostenibilitat les següents actuacions:

 • Les que  milloren l’envolupant tèrmica de l’edifici.
 • La instal·lació de nous sistemes de calefacció, refrigeració, producció d’aigua calenta sanitària(ACS).
 • La instal·lació d’equips de generació o que permetin la utilització d’energies renovables (energia solar fotovoltaica, biomassa o geotèrmia).
 • La millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions comunes d’ascensors i il·luminació, de l’edifici o de la parcel·la.
 • La millora de les instal·lacions de subministrament i instal·lació de mecanismes que afavoreixin l’estalvi d’aigua.
 • La millora o condicionament d’instal·lacions per a l’adequada recollida i separació dels residus domèstics.
 • Les actuacions que millorin el compliment dels paràmetres de protecció al soroll.
 • Les actuacions que fomentin la mobilitat sostenible en els serveis i instal·lacions comunes dels edificis o urbanitzacions, com ara la instal·lació dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics als aparcaments o l’adequació de zones i instal·lacions d’aparcaments de bicicletes.
 • Les instal·lacions de façanes o cobertes vegetals.
 • La instal·lació de sistemes de domòtica i/o sensorials

Són subvencionables com a ajuts a la conservació les actuacions següents:

 • Les obres de conservació relatives als fonaments, l’estructura horitzontal i vertical, incloent-hi els cantells de balcons i voladissos si afecten els seus elements estructurals, i les instal·lacions d’electricitat, fontaneria i sanejament existents a l’edifici.
 • Obres de conservació relatives a les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, incloent-hi els treballs d’eliminació d’amiant, que comportin una modificació de la secció constructiva del tancament original de l’element a rehabilitar que conforma l’envolupant de l’edifici amb actuacions de millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb la finalitat de garantir l’estanqueïtat, l’aïllament i la seva estabilitat en compliment dels requisits bàsics de seguretat i habitabilitat.

Són subvencionables com a ajuts per millorar la seguretat i l’accessibilitat les següents obres:

 • La instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes o altres dispositius d’accessibilitat, incloent-hi els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial o intel·lectual, així com la seva adaptació, una vegada instal·lats, a la normativa sectorial corresponent.
 • La instal·lació d’elements d’informació o d’avís, com senyals lluminosos o sonors que permetin l’orientació en la utilització de les escales i els ascensors.
 • La instal·lació d’elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior, com videoporters i anàlegs.
 • La instal·lació domòtica i d’altres avenços tecnològics per afavorir l’autonomia de les persones grans o amb discapacitat.
 • Qualsevol intervenció que millori el compliment dels paràmetres establerts al document bàsic del CTE DB-SUA, seguretat d’utilització i accessibilitat.

Enguany, per aquesta tipologia d’ajuts no és requisit imprescindible que l’edifici tingui cap antiguitat.

Fins a 14.000 euros per habitatge

Si les actuacions que es fan són per millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat  poden rebre un  40% del pressupost protegible, amb un màxim de 3.000 euros per habitatge.

Les actuacions de conservació dels fonaments, estructura i instal·lacions poden rebre un 40% de subvenció del pressupost amb un màxim de 3.000 euros per habitatge.

Les actuacions de conservació de les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeresrebran un  30% del pressupost amb un màxim de 3.000 euros per habitatge.

Les actuacions per a la millora de la seguretat d’utilització i per  a l’accessibilitat també rebran el 40% del pressupost protegible amb un màxim de 4.000 euros per habitatge.

Les obres dins un mateix habitatge poden incloure diversos tipus d’actuació i els ajuts poden arribar a sumar fins a 14.000 euros.

Per a més informació accedeixi al següent link RESOLUCIÓ TES/1364/2018, de 20 de juny

o posis en contacte amb Maria José Gómez al telèfon 973228980; o al e-mail mgomez@aspid.cat.

Publicat dins de Uncategorized