Mentoria Social

La mentoria és una eina de desenvolupament personal i professional que implica un aprenentatge basat en l’experiència d’un mentor que guia, comparteix, aconsella, ensenya i ajuda el seu mentorat en aquest desenvolupament.

En entorns avantatjats un 85% de les persones té mentors naturals, però en entorns desavantatjats només un 45% de les persones tenen mentors naturals. Per això es necessari crear projectes que contemplin aquesta figura ja que s’ha vist que en altres projectes que els resultats que se n’obtenen son molt bons.

Amb aquest programa es persegueix que persones que hagin patit un succés estressant i es troben en una nova situació vital de transició per els nous reptes, obstacles i dubtes, tinguin la possibilitat de disposar d’un aprenentatge i assessorament per part de persones que ja han passat per experiències similars que els permetin fer un procés d’integració exitós vers la seva nova realitat.

Objectius:

General:

  1. Proporcionar un acompanyament a aquelles persones que es trobin en un procés de transició vital degut a l’adquisició d’una discapacitat, al diagnòstic d’una malaltia, etc.

Específics:

  1. Promoure mitjançant l’intercanvi d’experiències i coneixements l’adquisició d’hàbits i estils de vida que millorin la qualitat de vida de la persona.
  2. La promoció de l’autonomia i prevenir l’aïllament social d’aquelles persones que es troben en un procés de transició vital.
  3. Promoure l’autodeterminació i l’autogestió.