Oberta la convocatòria per a la Prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)

Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

ajuts-pua-2

Terminis:

El termini per a la presentació del formulari de sol·licitud és de l’11 de juliol al 10 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

Requisits:

a) Empadronament i residència legal en un municipi de Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones que tenen reconeguda la condició de persones catalanes retornades. També estan eximides d’aquest requisit les dones que hagin hagut de marxar del seu lloc de residència i arribin o hagin arribat a Catalunya per evitar maltractaments a elles mateixes i/o als seus fills i filles i es trobin en situació de compliment de la resta de requisits exigits. La residència continuada es considera interrompuda si hi ha absències superiors a 90 dies l’any. Les persones que no tinguin nacionalitat espanyola, o no siguin ciutadans nacionals d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea, han d’acreditar la residència mitjançant l’autorització per residir que expedeix l’Administració general de l’Estat.

b) Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o, en tot cas, haver presentat la sol·licitud de valoració o de revisió del grau de discapacitat abans de la publicació de la convocatòria. En el cas dels més petits de 4 anys, cal que tinguin retard en el desenvolupament maduratiu, l’evolució del qual pugui ocasionar una discapacitat residual segons els criteris dels serveis de valoració i orientació. Si la persona beneficiària té 65 anys o més, cal acreditar que la condició de persona amb discapacitat es va instaurar abans de complir els 65 anys.

c) En el cas de prestació per a transport per assistir a l’atenció precoç, el límit d’edat queda establert en 6 anys.

d) Trobar-se en situació de necessitat d’acord amb el que estableix (article 9 de la convocatòria).

e) Complir les condicions específiques d’accés i altres condicions exigides per a cada tipus de prestació que estableix (annex 1 de la convocatòria).

Els requisits s’han de mantenir en el moment en què es reconeix el dret a la prestació.

Documentació general:

Dades personals i administratives.

 1. Còpia del certificat d’inscripció en el Registre Central d’Estrangers, carta verda i passaport, vigents en cas de persones estrangeres comunitàries.
 2. En el cas que la persona amb discapacitat sol·licitant sigui una persona estrangera no comunitària, còpia de la targeta de resident (TIE) vigent.
 3. En el cas dels més petits de 14 anys que no disposin de DNI/NIF, còpia de la targeta d’identificació fiscal (TIF).
 4. En el cas que la persona amb discapacitat sigui menor d’edat, també cal aportar, si escau, còpia del NIE de la persona que actua com a tutor o tutora.

En el cas que la persona amb discapacitat sigui major d’edat amb incapacitació legal, també cal aportar, si escau:

 • Còpia del NIE de la persona que actua com a representant legal.
 • Còpia, si escau, de la sentència d’incapacitació i del nomenament de tutor o tutora.
 • Dades bancàries de la persona beneficiària que ha de figurar com a titular del compte bancari o d’estalvi també en cas que sigui menor de 14 anys. Aquestes dades s’han de fer constar en el formulari de sol·licitud.
 • Còpia dels certificats de residència dels períodes anteriors a l’any 2006 que siguin necessaris per acreditar el total de cinc anys d’empadronament a Catalunya.
 • Còpia del certificat de residència legal de la persona sol·licitant, si es tracta d’una persona estrangera no comunitària. Aquest certificat cal que acrediti la residència legal durant cinc anys. Aquest certificat s’ha de sol·licitar a les dependències de la Direcció General de Policia i de la Guàrdia Civil, a l’oficina d’estrangeria o a les comissaries de la Policia Nacional.

En el cas que es tracti d’una dona víctima de violència masclista que hagi hagut de marxar del seu lloc de residència:

 • Sentència o acreditació judicial que hi ha un procediment obert que justifiqui l’existència d’una situació de maltractament o qualsevol dels documents que preveu com a mitjà de prova qualificats per a la identificació de les situacions de violència masclista l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret a les dones a erradicar la violència masclista.

La presentació de la documentació d’aquest apartat no és necessària per a la persona sol·licitant que l’hagi aportat anteriorment a qualsevol òrgan o dependència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i les dades no hagin experimentat cap modificació. En aquest cas, l’aportació es pot substituir per una declaració de la persona sol·licitant, que s’inclou al formulari de sol·licitud, amb la qual s’acrediti que no s’han produït modificacions en les dades que consten en la documentació presentada. S’hi ha d’especificar l’expedient per al qual es va aportar la documentació esmentada per tal que la unitat promotora pugui verificar-les.

D’acord amb l’habilitació legal que estableix la disposició addicional setena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, no cal aportar el document identificador (DNI/NIF) de la persona amb discapacitat, ni de qui actuï com a tutor o tutora o com a representant legal. Tampoc no cal aportar el volant de convivència de la unitat econòmica familiar.

Dades econòmiques:

D’acord amb l’habilitació legal que estableix la disposició addicional setena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, no cal aportar la declaració de la renda de les persones físiques de l’últim exercici fiscal disponible ni el certificat actualitzat de la Tresoreria General de la Seguretat Social de les pensions que es percebin el 2018 ni de la persona sol·licitant ni de les persones membres de la unitat econòmica de convivència.

Documentació que cal presentar de la persona sol·licitant i, si escau, dels membres de la unitat econòmica de convivència:

1) En el cas de no tenir l’obligació de presentar la declaració de l’IRPF, i que l’Agència Estatal d’Administració Tributària no disposi de cap dada econòmica, cal presentar:

 • Certificat o justificant d’ingressos de prestacions econòmiques públiques o privades i de retribucions en diners de 2019.
 • Certificat o justificant de rendiments nets de les quanties ingressades (interessos) en entitats financeres de 2019.
 • Certificat o justificant de rendiments nets del capital immobiliari i mobiliari de 2019.
 • Pressupost original o factura i rebut originals de la prestació sol·licitada, referits a l’any 2020, signats i segellats per la persona distribuïdora.

També cal presentar juntament amb el formulari de sol·licitud les declaracions responsables incloses en el formulari.

En el cas d’endossament del pagament, cal presentar la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI/NIE de la persona o del NIF de l’entitat que cobra la prestació.
 • Document d’autorització de cobrament degudament emplenat.
 • Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors degudament emplenada i sense cap esmena, de la persona o de l’entitat que cobra la prestació. Aquest document també es pot presentar amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud, un cop s’hagi resolt favorablement l’expedient.

Documentació específica:

Prestació per a mobilitat i transport:

1) Permís de conduir (obtenció o reconversió)

 • Còpia del certificat mèdic oficial necessari per a l’obtenció del permís de conduir, expedit pels centres específics autoritzats.
 • Pressupost original signat i segellat per una autoescola i referit a l’any 2019.

2) Adaptacions del vehicle:

 • Còpia (anvers i revers) del permís de conduir vigent de la persona beneficiària de la prestació on constin les condicions restrictives de la persona amb discapacitat. Si es té el permís de conduir en tràmit, còpia del certificat mèdic oficial necessari per obtenir-lo.
 • Pressupost original, signat i segellat, de l’adaptació, referit a l’any 2020.
 • Si es tracta d’un vehicle automàtic, cal presentar-ne el pressupost total o, en cas d’haver fet la despesa, la factura i el rebut originals.
 • Fotocòpia compulsada de la fitxa tècnica del vehicle on constin les adaptacions dutes a terme, visada per la Direcció General d’Indústria del Departament d’Empresa i Coneixement (ITV).

3) Transport:

 • En el cas de transport per assistir a atenció precoç, certificat del centre de la xarxa pública (propi o concertat) que acrediti els dies d’assistència setmanal, les setmanes i els mesos durant l’any 2020.
 • En cas de transport per assistir a ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional per a l’alumnat més gran de 16 anys, certificat del centre que indiqui quins són els estudis fets, així com si es tracta d’un ensenyament reglat i postobligatori.

4) Productes de suport:

 • Pressupost original o factura i rebut originals de la prestació sol·licitada, referit a l’any 2020, signats i segellats per l’empresa distribuïdora.
 • En el cas que la persona ho cregui convenient, es pot adjuntar el dictamen facultatiu sobre la prescripció del producte de suport sol·licitat.

5) Prestació per a curs d’aprenentatge de la llengua de signes, curs de lectura labial o curs de discriminació auditiva per adults i ajuda per a intèrpret per a persones sordes i persones sordcegues per a cursos d’ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres autoritzats:

 • Pressupost original de l’entitat o del professional autònom referit a la persona beneficiària on consti el nombre d’hores de durada del curs i preu o bé que farà d’intèrpret durant l’any 2020.
 • En el cas de curs de discriminació auditiva per adults, cal adjuntar un informe mèdic d’implantació d’implant coclear.

6)  Cadira  salvaescales i plataforma salvaescales o elevador vertical:

 • Si l’habitatge és de lloguer o es gaudeix en situació d’usdefruit: l’autorització de la propietat per fer la instal·lació.
 • Pressupost desglossat amb una breu descripció de la localització de l’escala on es farà la instal·lació.
 • Fotografies de l’escala.
 • En el cas de sol·licitar un elevador vertical també cal adjuntar un plànol/croquis del lloc on s’instal·la.

Altres informacions rellevants:

Aquesta prestació és puntual, llevat de la destinada a l’actuació d’utilització de transport individual per a l’accés a serveis d’atenció precoç, que és temporal.

Aquesta prestació resta sotmesa al règim fiscal aplicable a les aportacions dineràries vigent en el moment de l’atorgament.

Incompatibilitats

Aquesta prestació és incompatible amb les altres prestacions econòmiques que té reconegudes la persona beneficiària o a les que pugui tenir dret per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats complementaris de la Seguretat Social, així com amb les prestacions del sistema català d’autonomia i atenció a la dependència, si la concessió de la prestació social de caràcter econòmic en pot comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió.

Aquesta prestació també és incompatible amb altres ajuts que la persona beneficiària pugui tenir reconeguts per qualsevol entitat pública o privada per al mateix concepte, abast i finalitat.

Obligacions

Les persones beneficiàries estan obligades a comunicar a l’òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin la prestació sol·licitada, obtinguts o demanats d’altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de prestació. Aquesta comunicació s’ha de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació dels fons rebuts.

Criteris econòmics

La prestació consisteix en un percentatge del cost de l’adquisició del producte o actuació que en sigui objecte.

El percentatge de l’import màxim de la prestació s’estableix en funció dels ingressos econòmics de la persona amb discapacitat, així com de les seves condicions socials.

La situació familiar o convivencial i els ingressos econòmics de la unitat familiar o de convivència només es tenen en compte en el supòsit que estiguin a càrrec de la persona beneficiària.

No es tenen en compte com a ingressos els que pot percebre la persona beneficiària provinents d’ajuts de qualsevol naturalesa, si tenen la finalitat d’atendre les despeses derivades de la necessitat de concurs d’una altra persona per dur a terme els actes essencials de la vida.

El total d’ingressos mensuals s’obté dividint el total dels ingressos anuals entre dotze mesos.

Es consideren rendes les que preveu la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni.

En el supòsit d’ingressos anuals bruts per rendes de treball, per obtenir els imports totals anuals cal deduir, prèviament, els imports de quotes de la Seguretat Social, formació professional i desocupació (mai més d’un 6,4% de gener a desembre de l’any anterior).

Són unitats familiars o unitats de convivència les que estableixen els articles 2 i 3 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.

Criteris de valoració i prelació

Es considera que hi ha una situació de necessitat quan els ingressos anuals nets de la persona beneficiària s’ajusten als barems de les taules d’aplicació següents:

a) Quan la persona amb discapacitat té ingressos personals, la taula d’aplicació és la següent:

 • Fins a 1,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) de 2020, el 100%.
 • D’1,5 a 2,5 vegades l’IRSC de 2020, el 75%.
 • De 2,5 a 3 vegades l’IRSC de 2020, el 50%.
 • Més de 3 vegades l’IRSC de 2020, el 25%.

Mentre no s’aprovi la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2020, continua vigent el valor de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya de l’any 2020, que es fixa en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals.

No té la consideració de renda l’ajut econòmic que estableix l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i aquells altres ajuts amb el mateix contingut que hagin pogut establir les comunitats autònomes, ni la indemnització que preveu l’article 47 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

Per a més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 973228980; o al correu electrònic mgomez@aspid.cat

Aquesta entrada ha esta publicada en Uncategorized. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.