Oberta la convocatòria de subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans

Es tracta de subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans, situats als àmbits dels serveis territorials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre.

A qui va dirigit:

A unitats de convivència que algun dels seus membres sigui una persona de 65 anys o més, que visqui a l’habitatge objecte de l’arranjament.

Terminis:

Del 7 de juliol al 18 de setembre de 2020.

Requisits:

Poden ser beneficiàries de les subvencions  les persones sol·licitants  que formin part d’una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de  65 anys  o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte de l’arranjament, i a les que les obres de reforma beneficiïn directament.

 • La persona de 65 anys o més que viu a l’habitatge ha de complir alguna de les següents condicions:
  • No tenir prou autonomia per realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres similars.
  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent, en el grau total, absoluta o gran invalidesa o ser pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, o acreditar algun grau de dependència, d’acord amb l’establert a la Llei 39/2006, de 14 de desembre.
 • Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya ponderat (IRSC) depenent del nombre de membres que formen la unitat de convivència i la zona geogràfica on es troba l’habitatge. Podeu consultar les taules de l’IRSC en el web habitatge.gencat.cat
 • La persona sol·licitant ha de ser el propietari, usufructuari o arrendatari i, ni aquesta ni cap dels membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi.
 • No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per poder ser beneficiaria de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Complir les obligacions tributàries amb l’estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Requisits dels habitatges

 • Haver obtingut de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o de les oficines locals d’habitatge col·laboradores, prèvia autorització per realitzar la inspecció,  un informe intern d’idoneïtat tècnica de l’habitatge, que inclogui la valoració de les obres.
 • Les obres no es poden haver iniciat abans de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ni abans de la data de la inspecció tècnica de l’habitatge per part de les entitats col·laboradores de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per a la realització de l’informe intern d’idoneïtat tècnica.
 • El pressupost de les obres presentat no pot superar l’import màxim de 5.000 €

Actuacions subvencionables:

Les actuacions subvencionables d’arranjament de l’interior de l’habitatge s’han d’ajustar a les tipologies d’obres descrites a les bases de la convocatòria:

 • Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge destinades a aconseguir la salubritat i el confort
 • Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: la instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d’estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i la instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars.
 • Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat

Actuacions no subvencionables:

No són subvencionables les obres d’arranjament de l’interior d’habitatges que pertanyin a persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica que tinguin com a activitat qualsevol de les descrites a la secció Q (Activitats sanitàries i de serveis socials) de la Classificació nacional d’activitats econòmiques 2009 (CNAE – 2009)

Termini i execució de les obres:

 • Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de 3 mesos des de la data de notificació de la resolució provisional de concessió de la subvenció.
 • La persona beneficiària haurà de comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’inici de les obres en un termini màxim d’un mes des del seu inici.
 • El termini per a l’execució de les obres no pot excedir els tres mesos, comptats des de la data que consti en el certificat d’inici de les obres.
 • La pròrroga del termini d’execució s’ha de sol·licitar i concedir de forma expressa. Si en el termini d’un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de pròrroga no s’ha dictat resolució, s’entendrà denegada.

Import màxim de la subvenció:

L’import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible, amb un límit de 3.000 euros per habitatge.

El pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, està constituït pel pressupost d’execució material de l’empresa que realitza les obres d’arranjament interior, el cost de les llicències o autoritzacions administratives, els tributs que gravin les actuacions, les despeses generals i el benefici industrial, els costos de les diagnosis o estudis tècnics previs i els honoraris dels tècnics facultatius.

El pressupost d’execució material és el de l’empresa o les empreses que realitzen les obres d’arranjament interior i s’ha d’ajustar a l’autorització municipal de les obres.

L’Agència pot adequar el pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, als preus dels barems de la construcció reconeguts oficialment en el Boletín Económico de la Construcción, o en el butlletí d’informació de l’Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya (ITEC) de l’any de la convocatòria.

Per a més informació no dubtis en contactar al telèfon 973228980 o al correu electrònic mgomez@aspid.cat

Aquesta entrada ha esta publicada en Uncategorized. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.