Subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial per a l’any 2018.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha fet pública la convocatòria de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial per a l’any 2018, a la qual destinaran inicialment 8,8 milions d’euros. Aquesta dotació és ampliable en funció de les sol·licituds i la disponibilitat pressupostària. En la convocatòria de l’any passat, un cop ateses totes les peticions, els ajuts van ascendir a 4,6 milions d’euros.

skyscraper-73860_960_720Poden accedir a aquestes subvencions les comunitats de propietaris, els propietaris d’edificis d’habitatges i  les societats cooperatives formades de manera agrupada per propietaris d’habitatges o d’edificis.  Com a novetat, aquest any també hi poden accedir les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis i les empreses de serveis energètics per a les actuacions per millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat.

Per poder accedir a l’ajut, els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i  prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l’informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE). Aquest informe s’ha d’haver presentat davant l’organisme competent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar el Certificat d’Aptitud de l’Edifici en un màxim de quatre mesos des de la seva emissió i sempre amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció.

Millores en la sostenibilitat i l’eficiència energètica dels edificis

La tipologia d’ajuts subvencionables en la convocatòria 2018 inclou els destinats a la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat; els destinats a la conservació i els destinats a la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

Són subvencionables com a millores d’eficiència energètica i sostenibilitat les següents actuacions:

 • Les que  milloren l’envolupant tèrmica de l’edifici.
 • La instal·lació de nous sistemes de calefacció, refrigeració, producció d’aigua calenta sanitària(ACS).
 • La instal·lació d’equips de generació o que permetin la utilització d’energies renovables (energia solar fotovoltaica, biomassa o geotèrmia).
 • La millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions comunes d’ascensors i il·luminació, de l’edifici o de la parcel·la.
 • La millora de les instal·lacions de subministrament i instal·lació de mecanismes que afavoreixin l’estalvi d’aigua.
 • La millora o condicionament d’instal·lacions per a l’adequada recollida i separació dels residus domèstics.
 • Les actuacions que millorin el compliment dels paràmetres de protecció al soroll.
 • Les actuacions que fomentin la mobilitat sostenible en els serveis i instal·lacions comunes dels edificis o urbanitzacions, com ara la instal·lació dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics als aparcaments o l’adequació de zones i instal·lacions d’aparcaments de bicicletes.
 • Les instal·lacions de façanes o cobertes vegetals.
 • La instal·lació de sistemes de domòtica i/o sensorials

Són subvencionables com a ajuts a la conservació les actuacions següents:

 • Les obres de conservació relatives als fonaments, l’estructura horitzontal i vertical, incloent-hi els cantells de balcons i voladissos si afecten els seus elements estructurals, i les instal·lacions d’electricitat, fontaneria i sanejament existents a l’edifici.
 • Obres de conservació relatives a les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, incloent-hi els treballs d’eliminació d’amiant, que comportin una modificació de la secció constructiva del tancament original de l’element a rehabilitar que conforma l’envolupant de l’edifici amb actuacions de millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb la finalitat de garantir l’estanqueïtat, l’aïllament i la seva estabilitat en compliment dels requisits bàsics de seguretat i habitabilitat.

Són subvencionables com a ajuts per millorar la seguretat i l’accessibilitat les següents obres:

 • La instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes o altres dispositius d’accessibilitat, incloent-hi els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial o intel·lectual, així com la seva adaptació, una vegada instal·lats, a la normativa sectorial corresponent.
 • La instal·lació d’elements d’informació o d’avís, com senyals lluminosos o sonors que permetin l’orientació en la utilització de les escales i els ascensors.
 • La instal·lació d’elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior, com videoporters i anàlegs.
 • La instal·lació domòtica i d’altres avenços tecnològics per afavorir l’autonomia de les persones grans o amb discapacitat.
 • Qualsevol intervenció que millori el compliment dels paràmetres establerts al document bàsic del CTE DB-SUA, seguretat d’utilització i accessibilitat.

Enguany, per aquesta tipologia d’ajuts no és requisit imprescindible que l’edifici tingui cap antiguitat.

Fins a 14.000 euros per habitatge

Si les actuacions que es fan són per millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat  poden rebre un  40% del pressupost protegible, amb un màxim de 3.000 euros per habitatge.

Les actuacions de conservació dels fonaments, estructura i instal·lacions poden rebre un 40% de subvenció del pressupost amb un màxim de 3.000 euros per habitatge.

Les actuacions de conservació de les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeresrebran un  30% del pressupost amb un màxim de 3.000 euros per habitatge.

Les actuacions per a la millora de la seguretat d’utilització i per  a l’accessibilitat també rebran el 40% del pressupost protegible amb un màxim de 4.000 euros per habitatge.

Les obres dins un mateix habitatge poden incloure diversos tipus d’actuació i els ajuts poden arribar a sumar fins a 14.000 euros.

Per a més informació accedeixi al següent link RESOLUCIÓ TES/1364/2018, de 20 de juny

o posis en contacte amb Maria José Gómez al telèfon 973228980; o al e-mail mgomez@aspid.cat.

Aquesta entrada ha esta publicada en Uncategorized. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.