Oberta la convocatòria per sol·licitar l’ajut al transport adaptat a la ciutat de Lleida. Any 2020

Aquesta convocatòria comprèn un ajut adreçat a col·laborar en el transport adaptat a la ciutat de Lleida de persones amb problemes de mobilitat, per facilitar prioritàriament el seu accés als serveis socials d’atenció especialitzada, així com afavorir la seva integració en l’entorn de la ciutat de Lleida. 

Aquesta línia subvencionadora consta de tres modalitats diferenciades. Per tant, heu de triar en l’apartat de Tràmits relacionats una de les modalitats següents per presentar la petició de subvenció:

Modalitat Individual.

– Modalitat Entitats.

Modalitat taxi adaptat.

En aquest cas ens centrarem amb la modalitat indivual tot i així si requereix informació d’alguna de les altres dues modalitats pot adreçar-se al següent enllaç (https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=51&IdTramit=2062)

Modalitat individual:

Destinataris:

Adreçada a persones físiques empadronades a la ciutat de Lleida que superin el Barem de Mobilitat Reduïda segons el Certificat del Servei de Valoració i Orientació del Departament d’acció Social i ciutadania de la Generalitat de Catalunya, i que hagin requerit, a títol individual, l’ús de transport adaptat durant l’any 2019.

Terminis:

El termini de presentació de les sol·licituds és del 3 de setembre al 2 d’octubre.

Actuacions subvencionables:

Depeses pels serveis de transport adaptat ‘porta a porta’ de persones amb problemes de mobilitat utilitzats des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2019, el cost dels quals hagi estat al vostre càrrec.

Requisits del beneficiari:

 • Estar empadronat a la ciutat de Lleida
 • Acreditar la mobilitat reduïda, mitjançant el Certificat del Servei de Valoració i Orientació del Departament Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.
 • Estar al corrent de les obligacions fiscals amb la Hisenda Local.
 • Es tindrà en compte la declaració de renda de la persona usuària del servei de transport.
 • La subvenció d’aquest concepte és incompatible amb ajuts que s’hagin demanat o obtingut pel mateix concepte. (Cal tenir present que amb la presentació d’aquesta sol·licitud s’autoritza a l’Ajuntament ha comprovar les dades amb el Departament Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya)
 • La subvenció en aquesta modalitat podrà superar el 50% del cost total del servei de l’usuari/a.

Documentació que cal aportar:

 1. Justificant de la situació de la persona usuària del servei que acrediti la necessitat d’utilitzar transport adaptat, mitjançant el corresponent Certificat emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya (ICASS)
 2. Declaració de renda de la persona usuària del servei de transport, així com qualsevol certificat, si es el cas, de pensions o prestacions que no tributen a l’IRPF i de les quals sigui beneficiari/a la persona usuària del servei de transport adaptat.
 3. En cas de no tenir l’obligació de presentar la declaració de l’IRPF, i que l’Agència Estatal d’administració Tributària no disposi de cap dada econòmica, caldrà presentar:
  1. Certificat o justificant d’ingressos, prestacions econòmiques públiques o privades i retribucions en diners de 2019.
  2. Certificat o justificant de rendiments nets de les quanties ingressades (interessos) en entitats financeres de 2019.
  3. Certificat o justificant de rendiments nets del capital immobiliari i mobiliari 2019.
 4. Comprovant de les despeses realitzades en concepte de transport adaptat, documentació original o còpies 2019.
 5. Declaració dels ajuts que s’hagin demanat o obtingut pel mateix concepte.
 6. Autorització de transferència bancària, en cas de primera presentació o canvi de compte. 

Formes de tramitació:

La sol·licitud només es pot presentar de forma electrònica, i es necessari identificar-se amb un certificat digital,

Si no teniu identitat digital, podeu consultar com demanar-la:

Per a més informació o en el cas de que necessiteu suport en la tramitació d’aquesta sol·licitud no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 973228980, o al correu electrònic mgomez@aspid.cat.

Publicat dins de Uncategorized

Oberta la convocatòria per a la Prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)

Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

ajuts-pua-2

Terminis:

El termini per a la presentació del formulari de sol·licitud és de l’11 de juliol al 10 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

Requisits:

a) Empadronament i residència legal en un municipi de Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones que tenen reconeguda la condició de persones catalanes retornades. També estan eximides d’aquest requisit les dones que hagin hagut de marxar del seu lloc de residència i arribin o hagin arribat a Catalunya per evitar maltractaments a elles mateixes i/o als seus fills i filles i es trobin en situació de compliment de la resta de requisits exigits. La residència continuada es considera interrompuda si hi ha absències superiors a 90 dies l’any. Les persones que no tinguin nacionalitat espanyola, o no siguin ciutadans nacionals d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea, han d’acreditar la residència mitjançant l’autorització per residir que expedeix l’Administració general de l’Estat.

b) Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o, en tot cas, haver presentat la sol·licitud de valoració o de revisió del grau de discapacitat abans de la publicació de la convocatòria. En el cas dels més petits de 4 anys, cal que tinguin retard en el desenvolupament maduratiu, l’evolució del qual pugui ocasionar una discapacitat residual segons els criteris dels serveis de valoració i orientació. Si la persona beneficiària té 65 anys o més, cal acreditar que la condició de persona amb discapacitat es va instaurar abans de complir els 65 anys.

c) En el cas de prestació per a transport per assistir a l’atenció precoç, el límit d’edat queda establert en 6 anys.

d) Trobar-se en situació de necessitat d’acord amb el que estableix (article 9 de la convocatòria).

e) Complir les condicions específiques d’accés i altres condicions exigides per a cada tipus de prestació que estableix (annex 1 de la convocatòria).

Els requisits s’han de mantenir en el moment en què es reconeix el dret a la prestació.

Documentació general:

Dades personals i administratives.

 1. Còpia del certificat d’inscripció en el Registre Central d’Estrangers, carta verda i passaport, vigents en cas de persones estrangeres comunitàries.
 2. En el cas que la persona amb discapacitat sol·licitant sigui una persona estrangera no comunitària, còpia de la targeta de resident (TIE) vigent.
 3. En el cas dels més petits de 14 anys que no disposin de DNI/NIF, còpia de la targeta d’identificació fiscal (TIF).
 4. En el cas que la persona amb discapacitat sigui menor d’edat, també cal aportar, si escau, còpia del NIE de la persona que actua com a tutor o tutora.

En el cas que la persona amb discapacitat sigui major d’edat amb incapacitació legal, també cal aportar, si escau:

 • Còpia del NIE de la persona que actua com a representant legal.
 • Còpia, si escau, de la sentència d’incapacitació i del nomenament de tutor o tutora.
 • Dades bancàries de la persona beneficiària que ha de figurar com a titular del compte bancari o d’estalvi també en cas que sigui menor de 14 anys. Aquestes dades s’han de fer constar en el formulari de sol·licitud.
 • Còpia dels certificats de residència dels períodes anteriors a l’any 2006 que siguin necessaris per acreditar el total de cinc anys d’empadronament a Catalunya.
 • Còpia del certificat de residència legal de la persona sol·licitant, si es tracta d’una persona estrangera no comunitària. Aquest certificat cal que acrediti la residència legal durant cinc anys. Aquest certificat s’ha de sol·licitar a les dependències de la Direcció General de Policia i de la Guàrdia Civil, a l’oficina d’estrangeria o a les comissaries de la Policia Nacional.

En el cas que es tracti d’una dona víctima de violència masclista que hagi hagut de marxar del seu lloc de residència:

 • Sentència o acreditació judicial que hi ha un procediment obert que justifiqui l’existència d’una situació de maltractament o qualsevol dels documents que preveu com a mitjà de prova qualificats per a la identificació de les situacions de violència masclista l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret a les dones a erradicar la violència masclista.

La presentació de la documentació d’aquest apartat no és necessària per a la persona sol·licitant que l’hagi aportat anteriorment a qualsevol òrgan o dependència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i les dades no hagin experimentat cap modificació. En aquest cas, l’aportació es pot substituir per una declaració de la persona sol·licitant, que s’inclou al formulari de sol·licitud, amb la qual s’acrediti que no s’han produït modificacions en les dades que consten en la documentació presentada. S’hi ha d’especificar l’expedient per al qual es va aportar la documentació esmentada per tal que la unitat promotora pugui verificar-les.

D’acord amb l’habilitació legal que estableix la disposició addicional setena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, no cal aportar el document identificador (DNI/NIF) de la persona amb discapacitat, ni de qui actuï com a tutor o tutora o com a representant legal. Tampoc no cal aportar el volant de convivència de la unitat econòmica familiar.

Dades econòmiques:

D’acord amb l’habilitació legal que estableix la disposició addicional setena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, no cal aportar la declaració de la renda de les persones físiques de l’últim exercici fiscal disponible ni el certificat actualitzat de la Tresoreria General de la Seguretat Social de les pensions que es percebin el 2018 ni de la persona sol·licitant ni de les persones membres de la unitat econòmica de convivència.

Documentació que cal presentar de la persona sol·licitant i, si escau, dels membres de la unitat econòmica de convivència:

1) En el cas de no tenir l’obligació de presentar la declaració de l’IRPF, i que l’Agència Estatal d’Administració Tributària no disposi de cap dada econòmica, cal presentar:

 • Certificat o justificant d’ingressos de prestacions econòmiques públiques o privades i de retribucions en diners de 2019.
 • Certificat o justificant de rendiments nets de les quanties ingressades (interessos) en entitats financeres de 2019.
 • Certificat o justificant de rendiments nets del capital immobiliari i mobiliari de 2019.
 • Pressupost original o factura i rebut originals de la prestació sol·licitada, referits a l’any 2020, signats i segellats per la persona distribuïdora.

També cal presentar juntament amb el formulari de sol·licitud les declaracions responsables incloses en el formulari.

En el cas d’endossament del pagament, cal presentar la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI/NIE de la persona o del NIF de l’entitat que cobra la prestació.
 • Document d’autorització de cobrament degudament emplenat.
 • Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors degudament emplenada i sense cap esmena, de la persona o de l’entitat que cobra la prestació. Aquest document també es pot presentar amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud, un cop s’hagi resolt favorablement l’expedient.

Documentació específica:

Continua llegint

Publicat dins de Uncategorized

Oberta la convocatòria de subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans

Es tracta de subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans, situats als àmbits dels serveis territorials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre.

A qui va dirigit:

A unitats de convivència que algun dels seus membres sigui una persona de 65 anys o més, que visqui a l’habitatge objecte de l’arranjament.

Terminis:

Del 7 de juliol al 18 de setembre de 2020.

Requisits:

Poden ser beneficiàries de les subvencions  les persones sol·licitants  que formin part d’una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de  65 anys  o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte de l’arranjament, i a les que les obres de reforma beneficiïn directament.

 • La persona de 65 anys o més que viu a l’habitatge ha de complir alguna de les següents condicions:
  • No tenir prou autonomia per realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres similars.
  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent, en el grau total, absoluta o gran invalidesa o ser pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, o acreditar algun grau de dependència, d’acord amb l’establert a la Llei 39/2006, de 14 de desembre.
 • Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya ponderat (IRSC) depenent del nombre de membres que formen la unitat de convivència i la zona geogràfica on es troba l’habitatge. Podeu consultar les taules de l’IRSC en el web habitatge.gencat.cat
 • La persona sol·licitant ha de ser el propietari, usufructuari o arrendatari i, ni aquesta ni cap dels membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi.
 • No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per poder ser beneficiaria de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Complir les obligacions tributàries amb l’estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Requisits dels habitatges

 • Haver obtingut de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o de les oficines locals d’habitatge col·laboradores, prèvia autorització per realitzar la inspecció,  un informe intern d’idoneïtat tècnica de l’habitatge, que inclogui la valoració de les obres.
 • Les obres no es poden haver iniciat abans de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ni abans de la data de la inspecció tècnica de l’habitatge per part de les entitats col·laboradores de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per a la realització de l’informe intern d’idoneïtat tècnica.
 • El pressupost de les obres presentat no pot superar l’import màxim de 5.000 €

Actuacions subvencionables:

Les actuacions subvencionables d’arranjament de l’interior de l’habitatge s’han d’ajustar a les tipologies d’obres descrites a les bases de la convocatòria:

 • Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge destinades a aconseguir la salubritat i el confort
 • Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: la instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d’estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i la instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars.
 • Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat

Actuacions no subvencionables: Continua llegint

Publicat dins de Uncategorized

Oberta la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial.

Són subvencions destinades a rehabilitar  els elements comuns dels edificis de tipologia  residencial, amb la finalitat de fomentar  la millora de l’eficiència energètica  i la sostenibilitat , la conservació , i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

façana

A qui va dirigit:

Són subvencions destinades a rehabilitar  els elements comuns dels edificis de tipologia  residencial, amb la finalitat de fomentar  la millora de l’eficiència energètica  i la sostenibilitat , la conservació , i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

 

Termini de presentació:

Del 7 de juliol al 18 de setembre de 2020

Requisits:

Els edificis han de complir els següents criteris d’antiguitat:

 • Per a les actuacions de conservació dels fonaments, estructura, instal·lacions existents ,definides a la base 2.1.a) de la línia 2, els edificis han d’haver estat construïts o acabats abans de l’any 1996.
 • Per a les actuacions de conservació relatives a l’envolupant (cobertes, terrats, façanes ,patis i mitgeres ) definides a la base 2.1.b) de la línia 2 i per a les actuacions de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat de la línia 1, els edificis han d’haver estat construïts o acabats abans de l’any 2007.
 • Per a les actuacions per a la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat, definides a la base 2.2 de la línia 2, no es requereix el requisit d’antiguitat.

El 70 % de la superfície construïda sobre rasant de l’edifici, com a mínim, ha d’estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si aquesta és d’ús diferent a habitatge.

Un mínim del 50 % d’aquests habitatges han de ser el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment. En el cas d’habitatges unifamiliars han de ser el domicili habitual i permanent en el moment de sol·licitar la subvenció i en totes les fases del procediment.

Inspecció tècnica prèvia

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d’ajuts, de l’informe d’avaluació de l’edifici  amb els següents documents:

L’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE) que s’ha d’haver presentat davant l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar el certificat d’aptitud de l’edifici abans de presentar la sol·licitud de subvenció.Perquè es considerin vàlids els IITE elaborats a l’empara del Decret 67/2015, de 5 de maig, s’han d’haver presentat davant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en un termini màxim de quatre mesos des que es van emetre i sempre amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.

El certificat d’eficiència energètica de l’edifici (CEE) diligenciat per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN),amb l’etiqueta energètica corresponent

Continua llegint

Publicat dins de Uncategorized

A partir d’aquesta setmana ja es pot demanar l’Ingrés Mínim Vital

IMV-LOGOL’Ingrés Mínim Vital és una prestació no contributiva de la Seguretat social, que serveix per garantir uns ingressos mínims per UNITATS DE CONVIVÈNCIA amb baixos recursos, que qualsevol persona pot sol·licitar, mentre compleixi els requisits, i és indefinit, mentre que duri la situació de vulnerabilitat i es compleixin els requisits.

Els requisits son:

Si tens entre 23 a 65 anys o 18 anys si hi ha fills a càrrec.

Si portes, al menys, un any de residència legal a Espanya (només per a estrangers).

Si has viscut independentment almenys 1 any en el cas de famílies i 3 anys si vius sol.

En el cas d’unitats de convivència, haver-se format mínim 1 any abans de la sol·licitud.

Si has sol·licitat prèviament les prestacions a què es pogués tenir dret.

Si estàs inscrit com a demandants d’ocupació, si no tens feina.

Import de l’ajut:

Per a una persona adulta que visqui sola: 462 € / mes

Quan es tracta d’una unitat de convivència: s’incrementa en 139 € / mes per cada persona addicional, adulta o menor fins a un màxim de 1.015 euros / mes.

Per a mes informació ves al següent enllaç: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/beneficiarios#Beneficiarios

O contacta amb nosaltres al telèfon 973228980 o al correu electrònic mgomez@aspid.cat

 

 

 

Publicat dins de Uncategorized